MENU

ПРАВИЛА

конкурсного приймання учнів

до Ліцею №10

1. Загальні положення

1.1.     Правила конкурсного приймання учнів до Ліцею № 10,    Запорізької області (далі Правила) розроблені у відповідності з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. №389 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 р. за № 547/7868 та Статутом Мелітопольської гімназії №10 з урахуванням спеціалізації (профілю), схвалено педагогічною радою і Радою гімназії.

1.2. Прийом учнів до Ліцею №10 здійснюється на умовах конкурсного відбору з метою задоволення потреби дитини в якомога ранній профілізації навчання та з урахуванням її індивідуальних здібностей, природних обдарувань та власних уподобань, а також йдучи назустріч побажанням батьків.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від расових ознак, релігійних переконань, майнового стану сім'ї, а також місця проживання.

2. Організація конкурсу

2.1.     Конкурс оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку.

2.2. Конкурсні випробування проводяться лише по закінченню навчального року, але не пізніше 30 червня.

2.3. При умові наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом, який повинен бути організований таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не менш як за тиждень до початку навчального року.

2.4. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Ліцею №10. Також ця інформація може бути доведена до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.5. Для участі в конкурсному відборі учні або їх батьки (чи особи, які їх замінюють) подають заяву на ім'я директора Ліцею№10, табель успішності. Учні, які вступають до 10-го класу, подають заяву і свідоцтво про базову загальну середню освіту. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання та інших довідок, що можуть вплинути на об'єктивність конкурсного відбору (наприклад, з місця роботи батьків, про їх доходи тощо).

2.6. За два тижні до початку конкурсних випробувань оголошується перелік тем із питаннями (для загальноосвітніх дисциплін), за якими вони проводитимуться,

2.7. Конкурсні випробування для учнів основної та старшої школи привидяться в усній або письмовій формах, в тому числі й у формі тестування (і комп'ютерного також). Навчальний заклад визначає види і кількість конкурсних випробувань (але не більше двох з урахуванням співбесіди). Конкурсне випробування з профільних дисциплін (одного або двох) є обов'язковим.

2.8. Учасники міжнародних та Всеукраїнських учнівських олімпіад ІІІ-ІV етапів, міжнародних конкурсів та спортивних змагань, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук звільняються від конкурсного випробування з профільних предметів, з яких вони брали участь. В такому випадку учневі виставляється до протоколу максимальний бал.

2.9. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка, зараховуються до ліцею без конкурсного відбору.

3. Проведення конкурсу

3.1. Для проведення конкурсних випробувань у загальноосвітньому навчальному закладі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням із радою закладу. Головою конкурсної комісії є директор загальноосвітнього навчального закладу або його заступник.

3.2. Зміст конкурсних випробувань із загальноосвітніх дисциплін має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи.

3.3 Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань із загальноосвітніх дисциплін готує голова предметної комісії; директор Ліцею №10 зберігає їх у запечатаному конверті, який відкривається в день випробування в присутності членів предметної комісії та учнів.

3.4. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі учням видається, папір зі штампом Ліцею №10; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після    закінчення    випробування    письмові   роботи    шифруються    головою предметної комісії і передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється після виставлення балів.

3.5. Письмові  роботи  учасників  конкурсу  зберігаються  у  директора  ліцею протягом 1 року.

3.6. Результати конкурсних випробувань (усних та письмових іспитів, тестування, диктантів, співбесід, розгляду творчих робіт) оформляються у вигляді протоколів відповідної предметної або конкурсної комісії, які зберігаються в тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців), та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення не пізніше, ніж через три дні після проведення цих випробувань.

4. Порядок зарахування

4.1.     Діти (учні, вихованці), які успішно пройшли конкурсний відбір,
зараховуються до загальноосвітнього навчального закладу наказом директора
на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться не більш, ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу, але не пізніше, як за тиждень до початку навчального в разі проведення додаткового конкурсного прийому.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, незгодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом тижня з дня подання.

4.4. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад визначається радою ліцею та затверджується відповідним органом управління освітою. Головою апеляційної комісії має бути представник органу управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.5. Діти (учні, вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею продовжують навчання у попередньому закладі освіти.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор Ліцею №10 несе персональну відповідальність за дотриманням вимог даних Правил.